Napačno določene in izplačane plače pred novelo ZSPJS-D 

 
Komentar